Thông báo từ HomeHub

02/10/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.05.07 Lovera Vista.
Chi tiết
01/09/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.03.05 Lovera Vista.
Chi tiết
31/08/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.08.15 Lovera Vista.
Chi tiết
31/08/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.07.06 Lovera Vista.
Chi tiết
28/08/2020
Dự án Lovera Vista
LÊ NGỌC THỌ Đăng ký thành công mua căn hộ A.03.08 Lovera Vista.
Chi tiết
28/08/2020
Dự án Lovera Vista
Đăng ký thành công mua căn hộ A.03.05 Lovera Vista.
Chi tiết
27/08/2020
Dự án Lovera Vista
Nguyễn Nga Đăng ký thành công mua căn hộ A.05.03 Lovera Vista.
Chi tiết
27/08/2020
Dự án Lovera Vista
Nguyễn Nga Đăng ký thành công mua căn hộ A.07.06 Lovera Vista.
Chi tiết
21/08/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.03.03 Lovera Vista.
Chi tiết
20/08/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.11.02 Lovera Vista.
Chi tiết
20/08/2020
Dự án Lovera Vista
LÊ NGỌC THỌ Đăng ký thành công mua căn hộ A.04.11 Lovera Vista.
Chi tiết
20/08/2020
Dự án Lovera Vista
LÊ NGỌC THỌ Đăng ký thành công mua căn hộ A.07.06 Lovera Vista.
Chi tiết
20/08/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.11.02 Lovera Vista.
Chi tiết
18/08/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.03.03 Lovera Vista.
Chi tiết
14/08/2020
Dự án Lovera Vista
Trần Phong Đăng ký thành công mua căn hộ A.07.11 Lovera Vista.
Chi tiết